1. Đ/c Bùi Thị Ngọc Thảo - Bí thư chi bộ 2. Đ/c Trần Thị Kim Mươi - P.bí thư 3. Đ/c Phan Thị Sương - Chi ủy viên