Sunday, 27/09/2020 - 07:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Huệ

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019-2020

 

  PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /KH-NH

Duy Tân, ngày 05 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2019 – 2020

   Căn cứ Công văn số 426/PGDĐT-THCS ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum V/v  hướng dẫn kiểm tra học kì II cấp THCS năm học 2019- 2020;

   Trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

            A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            1. Mục đích

            Đánh giá chính xác, công bằng quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy học và năng lực học tập của HS các lớp trong học kỳ II năm học 2019-2020.

            Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để nhà trường đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của nhà trường, thức đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo.

            2.Yêu cầu:

            - Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum. Đối với những môn học PGD, SGD không tổ chức ra đề kiểm tra chung, nhà trường có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức ra đề và sao in đề, tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng các yêu cầu của chương trình, đảm bảo tính chính xác, tính bảo mật tuyệt đối.

            - Việc đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm HS phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và theo đúng thời gian quy định.

            B. NỘI DUNG

   I. Công tác ra đề kiểm tra:

   1. Tổ chức ra đề kiểm tra:

   1.1. Việc ra đề:

   - Những môn kiểm tra theo đề chung của SGD: Tiếng Anh (hệ 10 năm), Toán, Ngữ văn.

   - Môn học kiểm tra theo đề chung của PGD: Tiếng Anh (hệ 7 năm).

   - Những môn nhà trường ra đề: Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học 6, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Công nghệ; cần thực hiện nghiêm túc: Ma trận đề, đề và đáp án phải được TTCM, nhóm trưởng bộ môn, BGH phê duyệt, đảm bảo tính chính xác và tính bảo mật.

   1.2. Phân công giáo viên ra đề:

- Ban giám hiệu thống nhất cùng TTCM để phân công giáo viên bộ môn: Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học 6, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Công nghệ ra ma trận đề, đề, đáp án HKII năm học 2019-2020.

- Thời gian các TTCM nộp ma trận đề, đề, đáp án đã duyệt về BGH (bằng văn bản

và qua thư điện tử):

            + Các môn TD, MT, Nhạc, Tin 6: Chậm nhất vào thứ 4 ngày 10/6/2020 (tuần 27).

            + Các môn GDCD, Công nghệ, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa: Chậm nhất vào thứ 2 ngày 15/6/2020 (tuần 28).

   2. Hình thức đề: Tự luận tất cả các môn.

   Riêng đối với các môn sau:

   + Môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục: Ra đề theo đặc thù bộ môn.

   + Môn Tin 6  đề thực hành 5 điểm (ra 01 đề), đề lý thuyết 5 điểm (tự luận).                                                                                                                        

3. Nội dung, mức độ và thời lượng của đề kiểm tra:

3.1. Nội dung:

3.1.1. Đề kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đề kiểm tra phải theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Nội dung kiểm tra phải đảm bảo theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong phạm vi nội dung chương trình môn học của học kì II đến thời điểm tổ chức kiểm tra ; không ra phần nội dung, kiến thức đã được tinh giản (tại Công văn số 293/PGDĐT-CMTHCS ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về việc tổ chức thực hiện chương trình học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS thực hiện chương trình giáo dục phổ thông).

- Đề phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu theo chuẩn kiến thức kỹ năng được xác định trong chương trình từng môn học, diễn đạt rõ ràng, tường minh.

- Đề phải phân loại được trình độ học sinh thể hiện rõ trong ma trận đề, phù hợp với thời lượng quy định đối với từng môn học.

3.1.2. Cấu trúc:

- Đề chỉ có phần chung dành cho tất cả các học sinh, thuộc phạm vi chương trình giáo dục phổ thông ở cấp THCS hiện hành, không có phần riêng;

- Đề gồm nhiều câu theo các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

- Đề môn TA lớp 6,7,8,9 (hệ 7 năm) ra theo hình thức kết hợp trác nghiệm khách quan và tự luận làm thành 2 phiên bản.

3.2. Mức độ:

Đề kiểm tra xây dựng theo các mức độ sau:

- Nhận biết chiếm 40% (tương ứng 4,0 điểm);

- Thông hiểu chiếm 30% (tương ứng 3,0 điểm);

- Vận dụng chiếm 20% (tương ứng 2,0 điểm);

- Vận dụng cao chiếm 10% (tương ứng 1,0 điểm).

3.3. Thời lượng làm bài:

- Ngữ văn, Toán, Tin 6, Mĩ thuật 6,7: 90 phút/môn.

- Các môn còn lại: 45 phút/môn.

II. Công tác tổ chức coi kiểm tra:

1. Một số yêu cầu trong công tác coi kiểm tra:

- GV coi kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc;

- Thư ký HĐ lập danh sách học sinh dự kiểm tra trong từng khối lớp của trường theo

thứ tự A, B, C và bố trí học sinh theo từng phòng , 02 giáo viên coi kiểm tra/phòng, có giám thi văn phòng.

- Đảm bảo thời gian tổ chức kiểm tra đúng theo quy định của Phòng.

  • Đối với các môn kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, việc giao đề cho học sinh phải đảm bảo 02 học sinh ngồi cạnh nhau (theo hàng ngang, hàng dọc) không trùng mã đề; có biện pháp ngăn chặn việc học sinh chuyển các đáp án cho nhau và làm bài không đúng với mã đề được phát. Không cho học sinh ra ngoài trong thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan, trừ các trường hợp đặc biệt.

2. Lịch kiểm tra:

2.1. Lịch kiểm tra (các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học):  

- GV dạy các môn TD, MT 8+9, Nhạc, Tin 6 trong tuần 28 (từ 15/6/2020 -> 21/6/2020) có kế hoạch tổ chức kiểm tra HKII cho HS theo TKB; riêng GV dạy môn MT 6,7 trong tuần 27+28 có kế hoạch tổ chức kiểm tra HKII cho HS theo TKB (từ 8/6/2020 ->

21/6/2020).

2.2. Lịch kiểm tra tập trung:

Thứ/ Ngày

Buổi

Môn KT

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề KT

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

Ghi chú

Thứ 5

25/6/2020

Sáng

GDCD

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

Khối 7, 9

Công nghệ

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Chiều

GDCD

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

14 giờ 20

Khối 6, 8

Công nghệ

45 phút

14 giờ 50

14 giờ 55

15 giờ 40

Thứ 6

26/6/2020

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

Khối 7, 9

Tiếng Anh

45 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

10 giờ 15

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

15 giờ 05

Khối 6, 8

Tiếng Anh

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

16 giờ 20

Thứ 7

27/6/2020

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

Khối 7, 9

Địa lý

45 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

10 giờ 15

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

15 giờ 05

Khối 6, 8

Địa lý

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

16 giờ 20

Thứ 4

01/7/2020

Sáng

Sinh học

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

Khối 7, 9

Lịch sử

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Chiều

Sinh học

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

14 giờ 20

Khối 6, 8

Lịch sử

45 phút

14 giờ 50

14 giờ 55

15 giờ 40

Thứ 5

02/7/2020

Sáng

Vật lý

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

Khối 7, 9

Hóa học

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

9 giờ 35

Chiều

Vật lý

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 35

14 giờ 20

Khối 6, 8

Hóa học

45 phút

14 giờ 50

14 giờ 55

15 giờ 40

2.3. Lịch kiểm tra Nói đối với Tiếng Anh hệ 10 năm:

TT

Khối

Buổi

Ngày

Thời gian bắt đầu

1

9

Sáng

29/6/2020

7 giờ 30 phút

2

6

Chiều

29/6/2020

13 giờ 30 phút

3

7

Sáng

30/6/2020

7 giờ 30 phút

4

8

Chiều

30/6/2020

13 giờ 30 phút

 

3. Công tác kiểm tra kĩ năng Nói (Speaking)  môn Tiếng Anh:

- Nhà trường chuẩn bị phòng kiểm tra kĩ năng Nói (Speaking) và phòng chờ (dùng cho học sinh ngồi chờ kiểm tra).

- n danh sách phòng kiểm tra kĩ năng Nói (Speaking) và niêm yết danh sách phòng kiểm tra kĩ năng Nói trước ngày kiểm tra ít nhất 01 ngày (danh sách phòng kiểm tra lập theo thứ tự A, B, C…).

III. Công tác tổ chức chấm bài kiểm tra:

Các tổ chấm bài các môn tổ mình phụ trách và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bám sát đáp án, biểu điểm, tránh trường hợp tự ý điều chỉnh đáp án, biểu điểm.

- Tổ chức chấm chéo, hạn chế tối đa việc giáo viên chấm bài của học sinh mình dạy.

- Khi chấm bài kiểm tra phải có nhận xét, chỉ ra những ưu, khuyết điểm của học sinh.

- Điểm kiểm tra phải phản ánh đúng thực tế bài làm của học sinh.

- Nhà trường tố chức chấm thẩm định một số bài khi có kết quả kiểm tra học kỳ II.

IV. Công tác giao, nhận, bảo quản, ra đề và sử dụng đề kiểm tra:

1. Thời gian nhận đề:

- Phòng GD&ĐT giao đề và đáp án (bản chính thức) các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (chương trình hệ 7 năm, hệ 10 năm) vào lúc 15h ngày 23/6/2019 (thứ ba).

   2. Thành phần nhận đề kiểm tra và ma trận đề kiểm tra: Cô Bùi Thị Ngọc Thảo - Hiệu trưởng nhà trường.

3. In sao, bảo quản và sử dụng đề kiểm tra:

- Tổ in sao đề tổ chức in sao đề kiểm tra cho học sinh của trường.

- Số lượng đề sao in phải đảm bảo 01 đề/học sinh/môn.

- Công tác in sao đề đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Nhà trường ra quyết định thành lập tổ in sao đề kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ.

+ Thành phần in sao đề lưu ý một số điểm sau: Không có con em ruột bên vợ hoặc chồng đang học lớp có kiểm tra chung và riêng, Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng in sao đề và chỉ bố trí giáo viên làm nhiệm vụ sao in.

+ Địa điểm sao in và cất giữ đề phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn; quá trình sao in đề đảm bảo tính chính xác.

+ Lập biên bản trong quá trình sao in đề kiểm tra.

+ Đối với đáp án của đề chính thức, chỉ được mở vào cuối ngày sau khi tổ chức kiểm tra xong các môn học trong ngày đó.

- Hiệu trưởng và tổ sao in đề chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT về tính bảo mật của đề kiểm tra.

-  Bố trí GV tổ Tiếng Anh và một số giáo viên khác chuẩn bị đầy đủ máy cassette hoặc laptop cho phần nghe môn Tiếng Anh.

V. Tổng hợp báo cáo:

Các tổ sau khi hoàn thành chấm bài kiểm tra, nộp báo cáo về chuyên môn nhà trường bằng thư điện tử đề bộ phận chuyên môn trường tổng hợp, báo cáo về Phòng giáo dục các lọai hồ sơ sau:

- Báo cáo việc thực hiện công tác tổ chức ra đề, coi và chấm bài kiểm tra.

  • Báo cáo đánh giá những ưu, nhược điểm của học sinh từng khối theo từng môn kiểm tra chung và nhận xét đề kiểm tra.
  • Nhập thống kê tổng hợp kết quả điểm kiểm tra học kỳ II đối với những môn kiểm tra chung theo từng môn học ở từng khối, báo cáo hai mặt giáo dục của HS năm học 2019-2020 (theo mẫu của phòng GD&ĐT gửi cho các trường qua đường link từ email chuyên môn THCS).

 Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Huệ. Đề nghị CBGVNV nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có những vướng mắc hoặc đề xuất, đề nghị liên hệ bộ phận chuyên môn nhà trường để giải đáp, xem xét giải quyết và điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Tổ trưởng chuyên môn (hướng dẫn);

- Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm (thực hiên);

- Lưu VT, CM.

                                                                                                   

                                                                                                Bùi Thị Ngọc Thảo                                                                             

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Hôm qua : 26
Tháng 09 : 764
Năm 2020 : 14.169